Hvad søger du?

Privatlivspolitik for Femern A/S

Privatlivspolitik – Femern A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Femern A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, er tilmeldt vores nyhedsbrev eller kontakter os på anden vis.

 

Se også vores cookiepolitik

 

  1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28 98 65 64
Adresse: Vester Søgade 10, 1601 København V
Kontakt: Persondata@femern.dk

(Herefter kaldet "Femern")

  1. Beskrivelse af behandlingen

 

2.1 Besvarelse af henvendelser og anden korrespondance 


Kategorier af personoplysninger

Femern A/S behandler dine personoplysninger, når du kontakter os via vores kontaktformular, når du anmoder om booking af foredrag og når du kontakter selskabets ansatte direkte ved e-mail.

Femern kan behandle følgende almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer)

Formål

Femern behandler samtlige ovenstående personoplysninger med henblik på at besvare din henvendelse eller anmodning og for at kunne komme i kontakt med dig. 
Vi behandler i denne forbindelse alene de oplysninger, du selv vælger at medtage i din henvendelse.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen vil alt efter de konkrete omstændigheder være Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Femerns legitime interesse er at administrere henvendelserne.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse i 3 år efter behandlingen/besvarelsen med henblik på at kunne behandle/besvare evt. opfølgende henvendelser.

Henvendelser der vedrører forespørgsler, og hvor det ikke er sandsynligt at det er et opfølgningsbehov, slettes senest 3 måneder efter besvarelsen af henvendelsen.

2.2 Fremsendelse af nyhedsbrev 


Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med tilmelding og udsendelse af nyhedsbreve kan Femern behandle almindelige personoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer, digitale adfærd, og åbningsraten af nyhedsmails.

Formål

Oplysningerne behandles med henblik på at kunne fremsende nyhedsbrevet til dig og med henblik på at tilpasse nyhedsbrevet vores læsere.

Retsgrundlag

Angående udsendelse af direkte markedsføring, er retsgrundlaget for behandlingen EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). man kan til enhver tid trække samtykket til behandlingen tilbage.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevsordningen. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev. Efter framelding vil dine oplysninger højst blive opbevaret i 1 måned, hvorefter de slettes. 

2.3 Spørgeskemaundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser


Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med udsendelse af spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, behandler Femern almindelige personoplysninger om dig som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Formål

Dine kontaktoplysninger behandles med det formål at kontakte dig i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, som er undersøgelser, der har til formål at f.eks. undersøge kendskabet til Femern-projektet, betydning af projektet og kommunikationen omkring projektet. Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at optimere og understøtte information til dig om anlægsprojektet.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Femern A/S’ legitime interesse er at kunne administrere og understøtte information til Femern A/S’ interessenter.

Opbevaring

Personoplysninger i relation til spørgeskemaundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser opbevares så længe undersøgelsen er igangværende. 

2.4 Femerns digitale platforme


Kategorier af personoplysninger
Femern kan behandle følgende almindelige personoplysninger, når Femerns digitale platforme anvendes:

Personoplysninger, som anvendte enheds IP-adresse, typen af enhed der anvender Femerns digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon) samt generel digitale adfærd indsamlet via cookies eller anden sporingsteknologi på Femerns hjemmesider.

Formål
Femern behandler personoplysninger på de digitale platforme til nødvendige, statistiske og funktionelle formål, herunder for at kunne optimere brugeroplevelsen på Femerns digitale platforme. Se nærmere herom i Femerns cookiepolitik.

Kilderne som nærværende personoplysninger er indsamlet fra til ovenstående formål er Femerns hjemmesider og andre online kilder/hjemmesider, hvortil der er sat tredjepartcookies, se nærmere herom i Femerns cookiepolitik.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Femerns legitime interesse er at optimere og vedligeholde sine digitale platforme.

Opbevaring

Femern opbevarer Kundernes personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Personoplysninger indsamlet på baggrund af cookies slettes i henhold til Femerns cookiepolitik. Se cookiepolitik.

 

2.5 Arrangementer, borgermøder og indsendelse af høringssvar  

 

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med arrangementer, borgermøder og indsendelse af høringssvar  kan Femern A/S behandle almindelige personoplysninger som kontaktoplysninger (e-mail, adresse og navn).

Personoplysningerne bliver indsamlet direkte fra borgeren.

Femern A/S kan endvidere behandle video- og billedmateriale fra borgermøder og arrangementer. Video- og billedmateriale samt høringssvarene offentliggøres på Femerns hjemmeside.

Formål
Femern A/S indsamler og behandler personoplysningerne i forbindelse med tilmeldingen til borgermøder med det formål at kunne invitere de konkrete borgere. 

Formålet med indsamlingen og offentliggørelsen af video- og billedmaterialet samt offentliggørelse af høringssvarene er at skabe gennemsigtighed i høringsforløbet.

Retsgrundlag                                                                     
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Opbevaring
Oplysningerne opbevares så længe det relevante område, der ønskes at blive undersøgt er igangværende.

 

  1. Modtagere af personoplysninger (Videregivelse og overladelse)

Femern videregiver kun Kundens personoplysninger, hvis det er et lovkrav, hvis det er nødvendigt for at opfylde en Aftale som Femern har indgået med den enkelte Kunde.

Femern anvender endvidere leverandører, hvortil Kundens personoplysninger overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata. Disse leverandører er databehandlere for Femern og behandler personoplysninger under instruks fra Femern. Femern har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

 

  1. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Femern overfører personoplysninger til både databehandlere og underdatabehandlere etableret henholdsvis inden for og uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer Femern et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til Femern.

 

  1. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3

Kunden eller andre fysiske personer, som Femern behandler personoplysninger om, har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af sine personoplysninger samt retten til at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har Kunden eller andre fysiske personer, hvorfra samtykket er indhentet, ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Kunden har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at Kunden f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Femern har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Kunden eller andre fysiske personer, som Femern behandler personoplysninger om, kan gøre brug af sine rettigheder ved at kontakte persondata@femern.dk og kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk