Hvad søger du?

14 december 2022

Den tyske Forbundsforvaltningsdomstol afviser klager mod Femern-tunnelen

Den tyske Forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig afviste den 14. december 2022 begge klager mod projektændringsgodkendelsen i forbindelse med kompensation af rev.

Domstolen har afgjort, at kompensationen for revområderne ud for Fehmarns kyst som fastlagt af godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) og bygherren Femern A/S er tilstrækkelig.

„Vi glæder os over, at klagerne er blevet afvist. Dermed har Forbundsforvaltningsdomstolen bekræftet, at vores kompensationsberegninger for rev ud for Fehmarns kyst er tilstrækkelige. Omkring 9,2 ha rev bliver enten permanent eller midlertidigt ødelagt på grund af anlægsarbejderne, og der etableres 17,5 ha nye rev. Det vil sige, at vi som kompensation opretter flere nye rev i Sagas Bank-området end der går tabt på grund af anlægsarbejderne ud for Fehmarns kyst”, siger Stefanie Knörck, leder af Afdelingen for Godkendelse og
Miljø hos Femern A/S.

Den 3. november 2020 afviste Forbundsforvaltningsdomstolen samtlige klager mod den oprindelige tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-tunnelen. Siden da foreligger der på begge sider af Femern Bælt en byggetilladelse til opførelsen af tunnelen.

I området ud for Fehmarns kyst, som er direkte berørt af tunnelarbejderne, blev der opdaget rev efter udstedelsen af den oprindelige myndighedsgodkendelse. I henhold til den tyske Forbundsnaturbeskyttelseslov var det nødvendigt for projektejerne at få tildelt en dispensation for at måtte påvirke disse. Denne anmodede projektejerne om i form af en såkaldt projektændring.

Efter afslutning af den påkrævede høringsprocedure og efter en grundig gennemgang af
ansøgningsmaterialet udstedte godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) i september 2022 projektændringsgodkendelsen og dispensationen. Desuden udstedte myndigheden en strakstilladelse.

Siden da har det været tilladt, at udføre anlægsarbejder i hele tunnelens linjeføring, dvs. også i områderne med de nyopdagede rev. Projektændringsgodkendelsen fastlagde ligeledes kompensationen for de ødelagte og påvirkede revområder. Det blev fastlagt, hvor mange nye rev der skal etableres. Udover 25 ha rev, som blev fastlagt i den oprindelige myndighedsgodkendelse, skal der etableres yderligere 17,5 ha nye rev.

Det betyder, at der i området Sagas Bank sydøst fra Fehmarn opføres 42,5 ha nye stenrev som kompensationsforanstaltning. Denne projektændringsgodkendelse havde NABU og Aktionsbündnis indgivet klage imod.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk