Hvad søger du?

Vi bygger med naturen

Vi tager hensyn til natur og miljø, når vi bygger Femern Bælt-tunnelen. Dette gælder, når vi bygger og ved driften af den færdige tunnel. Derfor har Femern A/S også fokus på at overholde alle miljøkrav.

Femern Bælt-tunnelen er miljøvenlig

Internationale eksperter har på vegne af Femern A/S undersøgt, hvordan tunnelen under Femern Bælt vil påvirke miljøet. Da byggeriet krydser grænsen til Tyskland, tager vi hensyn til tysk, dansk og europæisk lovgivning på miljøområdet.

Undersøgelserne viser, at hverken de omfattende anlægsarbejder eller den færdige tunnel vil medføre væsentlige forringelser for plante- og dyrelivet og dets levesteder for fx marsvin og fugle.

Vi ser Femern Bælt-forbindelsen som et meget vigtigt klimaprojekt, som vil styrke transport af gods og passagerer med den mest klimavenlige transport der findes, el-tog.

Michael Løvendal Kruse, Repræsentant, Danmarks Naturfredningsforening

Inddraget natur og jord erstattes

Planlægning af Femern Bælt-tunnelen trækker på erfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, der viste, at negative miljøpåvirkninger kan undgås gennem omhyggelig planlægning og gennemførelse af anlægsarbejdet.

De uundgåelige påvirkninger på de områder, hvor der etableres veje, tunnelfabrik, havnefaciliteter mv. bliver afhjulpet med opretning af ny natur andre steder.

Alene på Lolland bliver de påvirkede naturområder som minimum erstattet med mindst dobbelt så store naturområder, som projektet har inddraget både under udførelsen og efter tunnelen er åbnet.

Som eksempel kan nævnes etableringen af erstatningssøen for Strandholm Sø, som er en 8 hektar ny sø omgivet af yderligere 60 hektar ny natur.

Tunnelen gavner biodiversitet

Både mennesker og livet i havet får glæde af den kommende Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland.

Femern A/S genetablerer tidligere stenrev, der blandt andet er forsvundet som følge af stenfiskeri i Femern Bælt gennem årtier. Det drejer sig om et ca. 42 hektar stort havbundsområde lidt syd for øen Fehmarn, som genetableres med store sten, så det igen får funktion som et rev med et rigt plante- og dyreliv.

På sænketunnelens ender placeres sten til beskyttelse af anlægget. Disse sten vil over tid få samme funktion som naturlige stenrev og blive et godt levested for mange af Femern Bælts dyre- og plantearter.

Naturbælte på 60 hektar

Ved Rødbyhavn skabes nye grønne korridorer med sammenhængende natur. Det skaber grundlag for robuste bestande af insekter og fredede dyr og planter, som fx padder og orkideer.

Blandt andet har Femern A/S og Naturstyrelsen i samarbejde med lokale landmænd og gennem jordopkøb skabt et helt nyt sammenhængende bælte af natur øst for Rødby. Det samlede areal bliver på 60 hektar, eller hvad der svarer til næsten 80 fodboldbaner med åben natur og skov.

I april 2023 gik vi i gang med plante klimaskov ved Elholmgård - se, hvordan det gik i filmen herunder. 

Besøg os i Rødbyhavn

Kom forbi vores udstilling, og kom helt tæt på byggeprocessen for verdens længste sænketunnel.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk