Femern
Search

Selvredning til sikre områder efter uheld

Trafikanterne og togpassagererne kan selv søge til sikre områder i tunnelen, indtil beredskabet fra Danmark og/eller Tyskland ankommer.

Trafikanter, passagerer og togpersonale i Femern Bælt-tunnelen kan nemt bringe selv sig i sikkerhed i tilfælde af uheld, indtil rednings- og beredskabspersonalet kan yde hjælp. Femern A/S har optimeret tunnelens design for at gøre selvredning så enkel og effektiv som muligt.

Hurtige flugtveje 

Der er forbindelse mellem tunnelrørene via nødudgangene. Dette gør det let for personer i tunnelen at komme i sikkerhed. Det vigtigste kriterium for hurtig selvredning er netop afstanden til den nærmeste nødudgang. Nødudgangene vil være placeret med maks. 110 meters mellemrum, hvilket er en betydeligt kortere afstand end i de fleste andre jernbane- og vejtunneler. 

Selvredning i vejtunnelen 

I vejtunnelrørene vil trafikanter blive informeret via informationstavler, højttalere og radio. Hvis en alvorlig situation skulle opstå i det ene tunnelrør vil alle, der er berørt af hændelsen, og som ikke selv kan køre ud af tunnelen, blive anmodet om straks at forlade deres køretøj og evakuere sig selv via nærmeste nødudgang. Nødudgangene fører til et sikkert område i det tilstødende vejrør. Her kan man opholde sig sikkert, indtil redningsmandskabet når frem. 

Evakuering i vejtunnelen
Tegningen viser flugtvejen til et sikkert område ved evakuering fra et rør i vejtunnelen
Nødudgangene vil være placeret med maks. 110 meters mellemrum, hvilket er en betydeligt kortere afstand end i de fleste andre jernbane- og vejtunneler.

Vidste du at...

...det vigtigste kriterium for hurtig selvredning er afstanden til den nærmeste nødudgang?

...nødudgangene vil være placeret med maks. 110 meters mellemrum, hvilket er en betydeligt kortere afstand end i de fleste andre jernbane- og vejtunneler?

Selvredning i jernbanetunnelen 

Ved en brand i et tog inde i tunnelen vil passagererne blive bedt om at gå i sikkerhed i de togvogne, der ikke er berørt af branden. Toget vil fortsætte direkte til det såkaldte brandbekæmpelsessted, der ligger lige uden for tunnelen i åbent land. Herfra kan passagererne sikkert forlade toget ad evakueringsstier, som fører til en redningsplads ude i det fri.

Skulle der opstå en brand i et tog, der ikke kan slukkes med det brandslukningsudstyr, der findes i toget, og toget samtidig ikke kan forlade tunnelen, vil det være nødvendigt at evakuere toget. Togpersonalet vil være trænet til sådanne situationer og vil straks begynde evakueringen ved at instruere og guide passagerene til at følge skiltningen på flugtvejen, og via nødfortove og nødudgange. Nødudgangene fra det inderste jernbanetunnelrør giver direkte adgang til det sikre område i nødsporet i det inderste vejtunnelrør. Passagererne kan dermed forlade brandstedet, længe inden de får skader fra en eventuel røgudvikling i det uheldsramte rør. Fra det sikre område i vejtunnelrøret kan alle evakueres sikkert ud af tunnelen enten med busser eller til fods. 

Hvis hændelsen sker i det yderste jernbanerør krydser passagererne det inderste jernbanerør. Ved nødudgangene er der trappetrin og gangplader mellem skinnerne, så passagerene kan krydse sporet uhindret til det sikre område i vejtunnelen.


Evakuering i jernbanetunnelen
Tegningen viser flugtvejen til et sikkert område ved evakuering fra jernbanetunnelen

Når LCC registrerer en hændelse i et af jernbanerørene, vil indkørslen til vejtunnelrørene blive blokeret med bomme, så yderligere biltrafik forhindres. Via de variable trafikskilte kan hastigheden sænkes, og resterende trafik i vejtunnelen ledes til overhalingssporet længst væk fra nødsporet. Nødsporet udgør dermed et sikkert område, som følge af, at biltrafikken er standset ved tunnelmundingen, og de sidste biler i tunnelrøret er ledt bort fra nødsporet. 

De evakuerede togpassagerer kan trygt opholde sig i vejtunnelens nødspor til redningsbusser ankommer og kører dem ud af tunnelen.

Kritisk hændelse i et jernbanerør

Jernbaneulykker sker yderst sjældent. Og hændelser hvor et tog bryder i brand er endnu sjældnere. Ydermere vil et tog, hvor der er udbrudt brand næsten altid være i stand til at køre ud af tunnelen.

I den yderst sjældne situation, hvor der sker en hændelse med brand i jernbanetunnelen eller i et tog, vil tunnelens kontrolcenter og togtrafikkens kontrolcenter straks sørge for, at al trafik på vej mod tunnelen bliver stoppet. Tog, der allerede måtte være kørt ind i tunnelen, vil normalt kunne fortsætte eller bakke ud uden at blive berørt af branden. Der er strenge lovkrav til brandbeskyttelse af såvel selve togmateriellet som togenes inventar (sæder, gulve, ventilation, barrierer mellem de enkelte vogne osv.).

I et tog, hvor der er opstået brand, vil passagererne derfor blive bedt om at gå i sikkerhed i de andre togvogne, der ikke er berørt af branden, og toget vil fortsætte direkte hen til det såkaldte brandbekæmpelsessted, der ligger lige uden for tunnelen i det åbne land. Herfra kan passagererne sikkert forlade toget af anlagte evakueringsstier, som fører hen til en redningsplads ude i det fri.

Hvis der er registreret en hændelse med brand i et jernbanerør, vil personalet i tunnelens kontrolcenter straks aktivere ventilationssystemet for at producere et overtryk i de andre rør, der ikke er berørt af hændelsen. Denne trykforskel forhindrer at eventuel røg fra det uheldsramte rør vil kunne sprede sig til de andre rør. 

Skulle der i det sjældne tilfælde alligevel opstå brand i toget, der ikke kan slukkes med det brandslukningsudstyr der findes i toget, og toget samtidig ikke kan forlade tunnelen, vil det være nødvendigt at evakuere toget. Passagerene vil da følge flugtvejen i jernbanerøret til det sikre område beliggende i vejtunnelens nødspor. Evakueringen fra toget vil kunne ske inden for få minutter. Passagererne kan dermed forlade ulykkesrøret, længe inden de kan pådrage sig skader fra en eventuel røgudvikling.