Femern
Search

Hvis uheldet er ude – begrænsning af konsekvenser

Tunnelens udformning og udstyr mindsker risikoen for, at kritiske hændelser spreder sig.

Femern Bælt-tunnelen er designet, så risikoen, for at ulykker opstår, er minimeret, og så konsekvenserne minimeres, hvis ulykken alligevel skulle ske.

Tunnelen er udstyret med kraftige ventilationsanlæg, der blandt andet sikrer, at røgen fra en brand kan blæses ud i trafikretningen, og at de øvrige tunnelrør kan sættes under tryk, så røgen fra det uheldsramte rør ikke spredes. Hvis der opstår brand, kan biler i vejtunnelen foran brandstedet blot køre videre ud af tunnelen. Køretøjer, der eventuelt må standse bag et brandsted, vil ikke opleve røg, da ventilatorerne blæser frisk luft ind bagfra. Passagererne i disse biler kan forlade deres køretøjer og via nødudgangene gå ind i et sikkert område, som er i det tilstødende ikke-uheldsramte vejtunnelrør. Nødudgangene er placeret for hver cirka 110 meter. Fra det sikre område kan trafikanterne evakueres med busser eller selv gå ud af tunnelen.

Hvis der sker en ulykke eller kritisk hændelse, registreres det omgående i tunnelens kontrolcenter og i togtrafikkens kontrolcenter i København. Begge kontrolcentre er bemandet døgnet rundt og står i kontakt med hinanden. Fra tunnelens kontrolcenter kan personalet blandt andet via kameraovervågning følge vejtrafikken og reagere hurtigt i tilfælde af et uheld og alarmere beredskabsmyndighederne.

Kontrolcenteret kan via variable skilte i hele tunnelen dirigere trafikken og med bomme foran tunnelen sørge for, at den hurtigt tømmes for køretøjer. Der kan endvidere gives beskeder til bilisterne via et højtaleranlæg i vejtunnelen eller via radiotransmission direkte til bilisternes FM- og DAB-radio via en afbrydelsesfunktion, som det kendes fra trafikmeldinger i radioen. 

Detektorer i tunnelen registrerer, om et køretøj eller tog bevæger sig langsomt eller er standset, og gør automatisk personalet i kontrolcentrene opmærksom på, at der kan være noget galt, som kræver en hurtig reaktion.

Vidste du at...

... Femern-tunnelen bliver mindst lige så sikker som en tilsvarende strækning på vej eller jernbane i åbent land i Danmark?

Detektorer i tunnelen registrerer, om et køretøj eller tog bevæger sig langsomt eller er standset, og gør automatisk personalet i kontrolcentrene opmærksom på, at der kan være noget galt, som kræver en hurtig reaktion. 

Andre systemer overvåger luftkvalitet og temperaturer i tunnelen. Tunnelen er desuden ved hver nødudgang udstyret med nødskabe med nødtelefoner og brandslukningsudstyr, som trafikanterne kan benytte, indtil hjælp når frem. På den måde begrænses følgerne af eventuelle uheld.Hvis en alvorlig hændelse indtræffer, kan biltrafikken hurtigt standses ved hjælp af bomme i tunnelportalområdet. Tilsvarende kan togkontrolcenteret standse togtrafikken uden for tunnelen. Biler, der allerede er kørt ind i tunnelen, vil enten køre ud eller blive standset via de variable skilte. Det betyder, at det er sikkert at bevæge sig væk fra et ulykkessted og ind i et sikkert, røgfrit tunnelrør. Samtidig giver det de bedst mulige arbejdsforhold for redningsberedskabet.

Tunnelens vægge og lofter er beklædt med en brandbeskyttende beklædning, hvormed betonkonstruktionerne kan modstå brandbelastninger med temperaturer på op til 1.350 grader celsius i tre timer.