Femern
Search

Femern A/S sætter høje standarder for tunnelsikkerhed

Femern A/S sikrer, at alle brugere får en sikker og tryg rejse gennem verdens længste kombinerede sænketunnel til vej- og jernbanetrafik.

Sikkerhed for brugerne af tunnelen har hele tiden haft høj prioritet. Femern Bælt-tunnelen overholder alle lovgivningsmæssige sikkerhedskrav fra Danmark, Tyskland og EU. Sikkerheden er tænkt ind i alle aspekter af designet, og i tunnelen bliver der installeret alt det nødvendige sikkerhedsudstyr. Brugerne vil derfor opleve, at den 18 kilometer lange forbindelse bliver en meget sikker og tryg forbindelse at bruge for både bilister og togpassagerer.

Lige så sikker som åbent land 

Femern Bælt-tunnelen bliver statistisk set mindst lige så sikker at benytte som tilsvarende strækninger på vej eller jernbane i åbent land i Danmark, viser selskabets risikoanalyser. Det skyldes blandt andet, at vejtrafikken er adskilt i to separate tunnelrør, og at der på den 18 km lange tunnelstrækning ikke er hverken til- eller frakørsler. Desuden er der aldrig dårligt føre i tunnelen, og motorvejen er velbelyst døgnet rundt. Jernbanetrafikken er adskilt i to separate tunnelrør, et for hver kørselsretning, og konstruktionen sikrer mod afsporing af tog. 

Trafik-flowet sikrer en naturlig ventilation og dermed  frisk luft i tunnelen. Den naturlige ventilation kan overalt i tunnelen suppleres med mekanisk ventilation fra store blæsere, hvilket er en vigtig del af sikkerhedskonceptet.

Ventilatorerne kan i alle tunnelrør blæse i begge retninger. De styres fra tunnelens overvågnings- og kontrolcenter (Link Control Centre, LCC). Det er enkelt, driftssikkert og kraftigt udstyr, som kan håndtere både normale forhold og særlige, kritiske situationer, f.eks. hvis der som følge af en brand i et køretøj skulle opstå røgudvikling i tunnelen. 

Ventilationsanlægget behøver dog ikke at være i funktion ret ofte. Biler og tog vil nemlig helt naturligt presse luften i tunnelen ud og suge frisk luft ind og dermed sikre luftkvaliteten. Ventilatorerne aktiveres således kun i særlige driftssituationer efter behov, eksempelvis hvis vejtrafikken flyder unormalt langsomt eller går i stå, f.eks. ved et trafikuheld.

STATISTISK SET BLIVER FEMERN-TUNNELEN MINDST LIGE SÅ SIKKER AT BENYTTE SOM TILSVARENDE STRÆKNINGER PÅ VEJ ELLER JERNBANE I ÅBENT LAND I DANMARK, VISER SELSKABETS RISIKOANALYSER.

Vidste du at...

... tunnelen er designet til at kunne modstå en brand med temperaturer på mindst 1350 grader celsius i tre timer.

... tunnelen overvåges fra tunnelens kontrolcenter, LCC, som er placeret nær portalbygningen på den danske side af Femern Bælt, og at togdriften følges fra togtrafikkens kontrolcenter i København, TCC. Centrene er i kontakt med hinanden og bemandet døgnet rundt.

Overvågning i døgndrift

Vejtrafikken i tunnelen overvåges og reguleres fra tunnelens kontrolcenter, LCC, der er bemandet døgnet rundt. Overvågningen sikrer, at unormale hændelser i tunnelen hurtigt opdages og håndteres. Det er Femern A/S’ driftspersonale, der varetager såvel daglig vejtrafikregulering som løbende overvågning af tekniske installationer. Vejtrafikken kan blandt andet reguleres via fjernstyrede, variable vejskilte og bomme, f.eks. for at advare om unormale trafikforhold eller undgå kødannelse inde i tunnelen. 

Togtrafikken reguleres fra togtrafikkens kontrolcenter, TCC, i København. 

I tilfælde af kødannelse eller andre hændelser kan billisterne i vejtunnelen informeres via en afbryd-aktuel-radioudsendelses-funktion til bilradio, som det kendes fra trafikmeldinger i radioen (understøtter både FM og DAB for såvel danske som tyske kanaler). I tilfælde af at der fx observeres mennesker på vejbanen, kan kontrolcenteret, LCC, endvidere informere bilisterne via højttalere i vejtunnelrørene.

Servicepersonale i biler vil patruljere i vejtunnelen. Personalet er uddannet til at yde førstehjælp, vejhjælp samt foretage elementær brandbekæmpelse i tilfælde af hændelser i vejrørene.
Femern A/S udarbejder i samvirke med de danske og tyske myndigheder et sikkerhedskoncept med tilhørende beredskabsplaner for håndtering af nødsituationer i tunnelen, som skal sikre en hurtig og effektiv redningsindsats, hvis et uheld alligevel skulle ske. 

Du kan læse mere om sikkerheden i tunnelen her: 

Memo - Sikkerhed i Femern Bælt-tunnelen 

Du kan læse mere om arbejdet med Femerns sikkerhedskoncept og samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og Femern A/S her:

Folder - Sikkerhed og beredskab (status februar 2019)

Mere om temaet