Femern
Search

Godkendelsesprocessen i Tyskland

Tilladelse i Tyskland til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt gives på grundlag af en myndighedsgodkendelsesprocedure – på tysk kaldet ”Planfeststellungsverfahren”. Godkendelsen blev udstedt den 31. januar 2019.

I Tyskland godkendes vej- og jernbaneprojekter normalt i en projektgodkendelsesproces, som udmønter sig i en samlet projektgodkendelse. Myndighedsgodkendelsen udstedes på grundlag af en projektansøgning, som blandt andet omfatter anlægsprojektets udformning, arealbehov, linjeføring, bygge- og anlægsmetoder og en vurdering af projektets miljøpåvirkninger.

Femern A/S havde sammen med delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein (LBV-SH), afdeling Lübeck – projektejeren for vejdelen af den faste forbindelse over Femern Bælt på tysk territorium – udarbejdet ansøgningsmaterialet (PFU) og den 18. oktober 2013 ansøgt om en myndighedsgodkendelsesprocedure hos delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein (LBV-SH), afdeling Kiel, som er den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

Under den første høringsfase i sommeren 2014 havde offentligheden, myndighederne og organisationerne mulighed for at afgive indsigelser og udtalelser. Den første høringsfase endte med en høring, der blev gennemført af høringsmyndigheden fra juli til november 2015 og havde til formål at drøfte rettidigt indgivne indsigelser og udtalelser med interessenterne.

Den 13. juni 2016 har Femern A/S sammen med afdeling Lübeck i delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein indsendt en opdateret version af ansøgningsmaterialet og dermed ansøgt om projektændringen hos den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

I forbindelse med den opdaterede ansøgning har høringsmyndigheden gennemført endnu en fuld offentlig høringsrunde, hvori nye indsigelser og udtalelser blev indleveret. Som det er sædvane i høringsproceduren, har høringsmyndigheden fremsendt alle indvendinger til projektejeren og bedt Femern A/S besvare disse (på tysk kaldet "Erwiderungen"). Svarene fra Femern A/S på de fremsatte klagepunkter er nu blevet indsendt til høringsmyndigheden. Høringsmyndigheden vil på baggrund af både indsigelserne og svarene forberede den kommende offentlige høring.

I den offentlige høring fra maj til juli måned 2017 blev indsigelserne og udtalelserne vedrørende det planlagte byggeprojekt drøftet i fælleskab mellem indsigere, myndigheder og Femern A/S. Derudover fortalte Femern A/S om planerne for projektet og besvarede spørgsmål.

Siden 1. januar 2018 er den nydannede myndighed Amt für Planfeststellung Verkehr Schleswig-Holstein (APV) ansvarlig for godkendelsesproceduren. Den 31. januar 2019 blev godkendelsen udstedt af myndigheden. Godkendelsesmateriale er tilgængelige på Slesvig-Holstens portal for myndighedsgodkendelser (kun på tysk).

Femern A/S og LBV Lübeck ansøgte den 13. juni 2016 om godkendelse af den opdaterede projektansøgning.