Femern
Search

Milepæle for Femern-projektet

April 2020

Femern A/S igangsætter hovedanlægskontrakterne med det internationale entreprenørkonsortium Femern Link Contractors (FLC) med virkning fra 1. januar 2021. Det betyder, at byggeriet af Femern-tunnelen går i gang herunder i første omgang den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn.

Marts 2020

Den 20. marts 2020 meddeler EU-Kommissionen, at man har truffet afgørelse vedrørende statsgarantimodellen for Femern Bælt-forbindelsen. Se Kommissionens pressemeddelelse om godkendelsen her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_501

December 2019

Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig fastsætter i december 2019 datoerne for de afsluttende, mundtlige retsmøder i den tyske domstolsproces, som vil finde sted i september-oktober 2020.

November 2019

Den 1. november 2019 indledes selve anlægsfasen for Femern Bælt-projektet, da aftalen mellem Femern A/S og entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om etablering af arbejdshavnen mv. ved Rødbyhavn træder i kraft.  Arbejdshavnen ventes at stå klar til åbning inden udgangen af 2021.

September 2019

Den 27. september 2019 indgår Femern A/S en aftale med entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om etablering af den store arbejdshavn mv. ved Rødbyhavn. Aftalen er et led i udmøntningen af den politiske aftale af 26. marts 2019 vedrørende igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen. 


August 2019

Den 1. august 2019 mødes den danske transportminister Benny Engelbrecht (S) med transportminister Bernd Buchholz fra Slesvig-Holsten i Rødbyhavn, hvor de besigtiger de igangsatte anlægsaktiviteter på byggepladsen og bekræfter deres respektive regeringers opbakning til Femern-projektet og processen. Buchholz udtaler, at Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig venter at afholde de mundtlige forhandlinger vedrørende de indgivne klager over myndighedsgodkendelsen af Femern-projektet i 2020.

April 2019

Den 12. april 2019 får Femern A/S tildelt en såkaldt strakstilladelse af godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, APV-SH til gennemførelse af en række anlægsforberedende aktiviteter i anlægsområdet ved Puttgarden på Fehmarn. De første miljørelaterede aktiviteter af Femern Bælt-forbindelsen på tysk side igangsættes.

Marts 2019

Den 26. marts 2019 fremlægger Femern A/S en plan for det videre arbejde med projektet og forligskredsen bag den faste forbindelse over Femern Bælt indgår en politisk aftale om igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen. Med aftalen anmodes Femern A/S om at indgå aftale med de to entreprenørkonsortier Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors, om at påbegynde de første anlægsaktiviteter på Lolland:
  •  Etablering af arbejdshavn ved Rødbyhavn
  •  Anlæg af dele af tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn
  •  Etablering af tunnelportal på Lolland
  •  Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter
  •  Bestilling af særligt marint udstyr
  •  Øvrige, mindre forberedende arbejder
Link: https://www.trm.dk/nyheder/2019/anlaegsarbejdet-med-femern-baelt-forbindelsen-saettes-i-gang-paa-dansk-side/

Februar 2019

Den 6. februar 2019 bliver den endelige underskrevne myndighedsgodkendelse overdraget til Femern A/S fra godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, APV-SH. Myndighedsgodkendelsen er på i alt 1.346 sider og markerer afslutningen på en proces på godt fem år siden projektansøgningen blev afleveret i 2013. Processen har inkluderet to omfattende offentlige høringsprocesser af projektansøgningen i Tyskland.

Med den tyske myndighedsgodkendelse er der enighed mellem den danske stat (Femern A/S) og de tyske myndigheder om, hvordan projektet konkret skal gennemføres, og hvordan anlægsarbejdet skal foregå. I Tyskland er det normalt, at modstanderne af et infrastrukturprojekt indgiver klager over myndighedsgodkendelsen til Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Dette er forudsat i tidsplanen for projektet.

December 2018

Den 28. december 2018 modtager Femern A/S den underskriftsparate administrative myndighedsgodkendelse fra godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, APV-SH. Femern A/S har herefter 14 dage til at afgive faktuelle og redaktionelle kommentarer til godkendelsen, inden den bliver underskrevet. Transportminister Ole Birk Olesen anmoder i forbindelse med modtagelsen af myndighedsgodkendelsen Femern A/S om i løbet af foråret 2019 at fremlægge en konkret plan for det videre arbejde med projektet.

Link: https://www.trm.dk/nyheder/2018/tyskland-godkender-femern-baelt-forbindelsen/

Marts 2018

Den 22. marts 2018 udsender Transportministeriet i Slesvig-Holsten en pressemeddelelse, hvori det fremgår at, myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-forbindelsen i Tyskland kan forventes i andet halvår 2018, samt at høringsprocessen i Tyskland kan betragtes som endeligt afsluttet.

August 2017

Den nytiltrådte tyske transportminister i Slesvig-Holsten Dr. Bernd Buchholz mødes med den danske transportminister Ole Birk Olesen på den kommende Femern-byggeplads i Rødbyhavn. Den tyske minister bekræfter under besøget, at Femern-tunnelen ventes myndighedsgodkendt i løbet af sommeren 2018. 

https://www.trm.dk/nyheder/2017/transportministermoede-i-roedbyhavn/

Juni – juli 2017

Godkendelsesmyndigheden i Kiel gennemfører og afslutter en omfattende runde høringsmøder med tyske myndigheder, privatpersoner, berørte lodsejere, miljøorganisationer og virksomheder vedrørende projektansøgningen fra Femern A/S. Femern A/S og selskabets fortrinsvis tyske eksperter er med ved alle møder for at besvare spørgsmål. Dermed har den i alt 14.000 sider lange ansøgning fra Femern A/S om tysk byggetilladelse været gennem to fulde høringsrunder, hvor hele projektet er lagt frem og alle spørgsmål er besvaret.

Februar 2017

Femern A/S afleverer 10.000 sider besvarelse af de indkomne høringsvar fra Tyskland. Hver enkelt af de 12.600 indsigere får et personligt brev med svar på deres spørgsmål.

November 2016

Godkendelsesmyndigheden i Kiel afslutter den anden skriftlige høring af Femern A/S udvidede ansøgning om myndighedsgodkendelse i Tyskland. Der indkommer 12.600 høringssvar.

Maj 2016

Den 30. maj 2016 indgår Femern A/S betingede kontrakter med de to vindende konsortier på de fire store tunnelkontrakter. Kontrakterne dækker over udgravningen af tunnelrenden i Femern Bælt og opfyldning af landområder, anlæg af de midlertidige arbejdshavne ved Rødbyhavn og Puttgarden, opførelsen af tunnelelementfabrikken, støbning og nedsænkning af elementerne på havbunden, samt byggeriet af tunnelportaler og ramper på dansk og tysk side.

Læs mere om entreprenørerne på Femern-forbindelsen her.

Marts 2016

Fredag den 4. marts giver de danske politiske partier bag Femern-projektet Femern A/S mandat til at udpege de foretrukne bydere på de store tunnelkontrakter med henblik på at indgå betingede kontrakter senest medio maj 2016.

Betingede kontrakter indebærer, at der underskrives en endelig og bindende anlægskontrakt med de vindende entreprenører, men dog således, at selve anlægsarbejdet først bliver påbegyndt, når der foreligger en tysk byggetilladelse. Kontrakterne løber frem til udgangen af 2019 med mulighed for genforhandling på det tidspunkt. 

Februar 2016

Den 29. februar har Femern A/S afsluttet opdateringen af ansøgningsmaterialet og indleveret den tyske bygge- og miljøtilladelse til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel. Ansøgningen er nu udbygget til 14.000 sider.

Det opdaterede ansøgningsmateriale giver svar på de godt 3.000 indsigelser og kommentarer, som kom i 2014 og 2015 fra myndigheder, privatpersoner, borgere, virksomheder og miljøorganisationer. Den oprindelige ansøgning fra oktober 2013 er dermed forbedret yderligere. Hermed er den første høringsrunde slut.

Den 11. februar udgav Femern A/S "Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg, februar 2016". Den finansielle analyse for Femern-projektet er baseret på en grundig gennemgang af de centrale dele af økonomien, herunder gennem eksterne kvalitetssikringer af kontrakterne, risikoen, den tyske proces og projektreserverne, gennemført af revisions- og rådgivningsfirmaet EY samt en ekstern kvalitetssikring af trafiktallene gennemført af konsulentfirmaet COWI for Transport- og Bygningsministeriet.

Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg

EY-rapporten kan findes på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside

COWI-rapporten kan findes på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside.

September 2015

Den 15. september 2015 modtager Femern A/S endelige og bindende tilbud fra de ni konsortier, der har indgivet bud på de store tunnelkontrakter.

April 2015

Den 28. april 2015 vedtager Folketinget med stort flertal forslag til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven træder i kraft maj 2015.

Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.

Find anlægsloven her.

Læs Transportministeriets pressemeddelelse her.

Februar 2015

Den 25. februar fremsætter daværende Transportminister Magnus Heunicke (S) forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg for Folketinget.

Find anlægsloven som fremsat her.

November 2014

Fra 28. november 2014 – 5. januar 2015 er lovforslaget for Femern Bælt-forbindelsen og de tilhørende jernbaneanlæg i Danmark i offentlig høring.

I samme periode er tillægget til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) i høring.

Forud for høringen af VVM-tillægget har der været afholdt et informationsmøde for de direkte berørte lodsejere på Lolland, hvor projektændringerne er blevet præsenteret med mulighed for at stille spørgsmål relateret til VVM-tillægget.

Høringssvar og høringsnotat findes på vvmdokumentation.femern.dk, hvor VVM-redegørelse og VVM-tillæg inklusive samtlige baggrundsrapporter også kan findes.

September 2014

Syv store konsortier prækvalificeres til at byde på milliardkontrakterne for Femern-tunnelens elektriske og mekaniske installationer og på opførelsen af den transformerstation, der skal forsyne tunnelen og de elektriske tog med strøm. Prækvalifikationen blev indledt i december 2013.

Juli 2014

Den første runde skriftlig høring af Femern-projektet i Tyskland afsluttes. Den tyske planmyndighed LBV Kiel har modtaget cirka 3.000 høringssvar fra borgere, organisationer og myndigheder. 

Maj 2014

Den 5. maj fremlægger den tyske godkendelsesmyndighed i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, formelt Femern Bælt-tunnelen for den tyske offentlighed som led i den tyske godkendelse af projektet. Ansøgningen bliver lagt frem, så borgere og organisationer kan studere dokumenterne og indgive forslag og indsigelser. 

Oktober 2013

Den 18. oktober indleverer Femern A/S den samlede tyske ansøgning om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet i Tyskland. Den officielle overlevering til den tyske godkendelsesmyndighed i Kiel overværes af Slesvig-Holstens transportminister, Reinhard Meyer. Femern A/S har forberedt den 11.000 sider lange ansøgning i samarbejde med LBV Lübeck, som er ansvarlig for projektets vejdel på tysk side.

Se Pressemeddelelse fra Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) 

Se Faktablad for den tyske ansøgning om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet

September 2013

Den 20. september slutter den danske offentlige høringsperiode vedrørende VVM-redegørelsen for Femern Bælt-projektet. I løbet af den 12 uger lange høringsperiode indgiver danske myndigheder, virksomheder og borgere i alt 42 høringssvar.

Den VVM-redegørelse, som Transportministeriet gennemfører den offentlige høringsperiode for, er af Femern A/S baseret på mere end fire års omfattende undersøgelser.  

Undervejs i høringsperioden afholder Transportministeriet og Femern A/S et offentligt møde på Lolland om tunnelprojektets indflydelse på miljø, mennesker og lokalområdet, som mere end 200 borgere deltager i.

Mere om VVM-processen findes her.

August 2013

Den 27. august mødes Femern A/S med 60 seniordirektører og specialister fra de ni prækvalificerede, internationale konsortier, der skal byde på de fire store anlægskontrakter for Femern Bælt-forbindelsen. Mødet i København markerer startskuddet på udbudsprocessen, og giver konsortierne mulighed for at møde direktion og kontraktchefer i Femern A/S.

Juni 2013

Den 28. juni bliver VVM-redegørelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt sendt i offentlig høring i Danmark for at blive vurderet af myndigheder og borgere. I høringsperioden har offentligheden – borgere, myndigheder, NGO’er og virksomheder – mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer.

Maj 2013

Femern A/S prækvalificerer den 27. maj ni store entreprenørkonsortier til at give tilbud på de fire store anlægskontrakter på den faste forbindelse over Femern Bælt. Dermed har alle konsortier, der har ansøgt, vist sig stærke nok til at få lov til at byde på projektet.

Oktober 2012

Den 2. oktober indleder Femern A/S processen med prækvalifikation af entreprenørvirksomheder og dermed får den internationale byggeverden for første gang mulighed for at få detaljerede oplysninger om projektets videre forløb.

April 2012

Femern A/S offentliggør en revideret tidsplan for sænketunnelen. Ændringen opstår, fordi processen med at få et så stort grænseoverskridende projekt godkendt i både Danmark og Tyskland har vist sig at være endnu mere kompleks end hidtil antaget.

August 2011

Som følge af beslutningen om at placere produktionsanlægget for tunnelelementer i Rødbyhavn (juni 2011), udarbejder Femern A/S i august 2011 et revideret anlægsoverslag og tidsplan for sænketunnelen.

Juni 2011

Den 1. juni 2011 tiltræder de danske politikere Femern A/S’ indstilling om, at produktionsanlægget for tunnelelementer placeres i Rødbyhavn. Udpegningen af Rødbyhavn på dette tidlige tidspunkt i planlægningen er en konsekvens af et nyt krav fra EU om, at alle væsentlige dele af projektet herunder produktionsfaciliteter skal indgå som en integreret del af VVM-redegørelsen for hele projektet. 

Se Femern A/S indstilling til Transportministeren om valg af Rødbyhavn som produktionsplads

Februar 2011

De danske politikere bag projektet tilkendegiver, at sænketunnelen er den foretrukne tekniske løsning. Beslutningen hviler på Femern A/S indstilling fra november 2010. 

Se Femern A/S anbefaling om foretrukken teknisk løsning til VVM processen, november 2010

Juli 2009

Den 10. juli vedtager Forbundsrådet i Tyskland loven, som godkender statstraktaten indgået med Danmark i september 2008.

Juni 2009

Den 18. juni vedtager den tyske Forbundsdag loven, som godkender statstraktaten.

Marts 2009

Den 26. marts vedtager Folketinget en projekteringslov for Femern-forbindelsen fremsat af transportminister Lars Barfoed (K), med stemmer fra regeringspartierne Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og ratificerer samtidig statstraktaten med Tyskland.

Se Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg 

December 2008

I december beslutter EU-Kommissionen at bevillige 1,5 mia. kr. i støtte til Femern-projektet for perioden 2007-2013 til at gennemføre de nødvendige undersøgelser og forberedelser. Femern-forbindelsen udpeges som et nøgleprojekt i forhold til at binde Skandinavien og Centraleuropa tættere sammen.

September 2008

I september underskriver transportministrene for Danmark og Tyskland, Carina Christensen (K) og Wolfgang Tiefensee (SPD), statstraktaten om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem den danske ø Lolland og den tyske ø Fehmarn

Se Statstraktaten mellem Danmark og Tyskland

Juni 2007

Den 29. juni underskriver transportministrene i Danmark og Tyskland, Flemming Hansen og Wolfgang Tiefensee, en hensigtserklæring om etablering af en fast Femern Bælt-forbindelse.

Marts 2005

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og den tyske forbundskansler Gerhard Schröder (SPD) bliver enige om at etablere et initiativ for opførelsen af en fast forbindelse under Femern Bælt under fejringen af 50-året for Bonn-København-erklæringerne. De giver transportministrene i begge lande mandat til at udarbejde finansieringsmodeller.

Juni 2004

Den danske trafikminister Flemming Hansen (K) mødes med sin tyske kollega Manfred Stolpe (SPD) i Berlin. Her underskriver de en fælles erklæring om det videre arbejde hen imod realiseringen af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Januar 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen (S) og det tyske Bundesministerium für Verkehr fremlægger et feasibility studie af blandt andet otte forskellige forslag til teknisk udformning af Femern-forbindelsen og økonomien i projektet.

Oktober 1992

Den danske trafikminister Kaj Ikast (K) og hans tyske kollega Günther Krause (CDU) bliver i oktober enige om at indlede forundersøgelser vedrørende en fast forbindelse. Undersøgelserne bliver udført i perioden 1995-1999.

1991

Femern-forbindelsen er for første gang på den officielle politiske dagsorden i Folketinget. Den danske trafikminister Kaj Ikast (K) underskriver Statstraktaten om Øresundsforbindelsen med sin svenske ministerkollega, Georg Andersson (S). På svensk ønske lover Danmark at undersøge mulighederne for at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt.


Femern A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter, når du besøger hjemmesiden. Cookies bruges til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere her.

OK