Femern
Search

Milepæle for Femern-projektet

Maj 2016

Den 30. maj 2016 indgik Femern A/S betingede kontrakter med de to vindende konsortier på de fire store tunnelkontrakter. Kontrakterne dækker over udgravningen af Femern Bælt og opfyldning af landområder, anlæg af de midlertidige arbejdshavne ved Rødbyhavn og Puttgarden, opførelsen af tunnelelementfabrikken og nedsænkningen af elementerne på havbunden, samt byggeriet af tunnelportaler og ramper på dansk og tysk side. Byggeriet af Femern-forbindelsen kan gå i gang, når den tyske myndighedsgodkendelse foreligger.

Læs mere om entreprenørerne på Femern-forbindelsen her.

Marts 2016

Fredag den 4. marts gav de danske politiske partier bag Femern-projektet Femern A/S mandat til at udpege de foretrukne bydere på de store tunnelkontrakter med henblik på at indgå betingede kontrakter senest medio maj 2016. 
Betingede kontrakter indebærer, at der underskrives en endelig og bindende anlægskontrakt med de vindende entreprenører, men dog således, at selve anlægsarbejdet først bliver påbegyndt, når der foreligger en tysk byggetilladelse. Kontrakterne løber frem til udgangen af 2019 med mulighed for genforhandling på det tidspunkt.

Se forligsteksten af 4. marts 2016 fra Forligskredsen bag projektet her.

Se de foretrukne bydere på de store tunnelkontrakter her.

Februar 2016

Den 29. februar har Femern A/S indleveret en samlet opdatering af den 11.000 sider lange ansøgning om den tyske bygge- og miljøtilladelse til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel. Det opdaterede ansøgningsmateriale giver svar på de godt 3.000 indsigelser og kommentarer, som kom i 2014 og 2015 fra myndigheder, privatpersoner, borgere, virksomheder og miljøorganisationer. Den oprindelige ansøgning fra oktober 2013 er dermed forbedret yderligere. 

Du kan læse mere om processen her. 

Den 11. februar udgav Femern A/S "Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg, februar 2016". Den finansielle analyse for Femern-projektet er baseret på en grundig gennemgang af de centrale dele af økonomien, herunder gennem eksterne kvalitetssikringer af kontrakterne, risikoen, den tyske proces og projektreserverne, gennemført af revisions- og råd-givningsfirmaet EY samt en ekstern kvalitetssikring af trafiktallene gennemført af konsulentfirmaet COWI for Transport- og Bygningsministeriet. 

Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg.pdf

EY-rapporten kan findes på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside her. 

COWI-rapporten kan findes Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside her.

September 2015

Den 15. september 2015 modtager Femern A/S endelige og bindende tilbud fra de ni konsortier, der har indgivet bud på de store tunnelkontrakter.

April 2015

Den 28. april 2015 vedtager Folketinget med stort flertal forslag til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven træder i kraft maj 2015.

Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.

Anlægsloven indeholder en VVM-godkendelse af projektet i Danmark.

Find anlægsloven her.

Læs Transportministeriets pressemeddelelse her.

Februar 2015

Den 25. februar fremsætter daværende Transportminister Magnus Heunicke (S) forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg for Folketinget. 

Find anlægsloven som fremsat her.

November 2014

Fra 28. november 2014 – 5. januar 2015 er lovforslaget for Femern Bælt-forbindelsen og de tilhørende jernbaneanlæg i Danmark i offentlig høring.

I samme periode er tillægget til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) i høring. 

Forud for høringen af VVM-tillægget har der været afholdt et informationsmøde for de direkte berørte lodsejere på Lolland, hvor projektændringerne er blevet præsenteret med mulighed for at stille spørgsmål relateret til VVM-tillægget.

Høringssvar og høringsnotat findes på vvmdokumentation.femern.dk, hvor VVM-redegørelse og VVM-tillæg inklusive samtlige baggrundsrapporter også kan findes.

September 2014

Syv store konsortier prækvalificeres til at byde på milliardkontrakterne for Femern-tunnelens elektriske og mekaniske installationer og på opførelsen af den transformerstation, der skal forsyne tunnelen og de elektriske tog med strøm. Prækvalifikationen blev indledt i december 2013.

Juli 2014

Den offentlige høring af Femern-projektet i Tyskland udløber. Den tyske planmyndighed LBV Kiel har modtaget cirka 3.000 høringssvar fra borgere, organisationer og myndigheder. 

Maj 2014

Den 5. maj fremlægger den tyske planmyndighed i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, formelt Femern Bælt-tunnelen for den tyske offentlighed som led i den tyske godkendelse af projektet. Ansøgningen bliver lagt frem, så borgere og organisationer kan studere dokumenterne og indgive forslag og indsigelser. 

Den tyske ansøgning kan læses digitalt via vores hjemmeside http://pfv.femern.dk 

Oktober 2013

Den 18. oktober indleverer Femern A/S den samlede tyske ansøgning om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet i Tyskland. Den officielle overlevering til den tyske plan- og godkendelsesmyndighed i Kiel overværes af Slesvig-Holstens transportminister, Reinhard Meyer. Femern A/S har forberedt den 11.000 sider lange ansøgning i samarbejde med LBV Lübeck, som er ansvarlig for projektets vejdel på tysk side.

Se Femern A/S afleverer ansøgning om myndighedsgodkendelse i Tyskland.

September 2013

Den 20. september slutter den danske offentlige høringsperiode vedrørende VVM-redegørelsen for Femern Bælt-projektet. I løbet af den 12 uger lange høringsperiode indgiver danske myndigheder, virksomheder og borgere i alt 42 høringssvar.

Den VVM-redegørelse, som Transportministeriet gennemfører den offentlige høringsperiode for, er af Femern A/S baseret på mere end fire års omfattende undersøgelser.  

Undervejs i høringsperioden afholder Transportministeriet og Femern A/S et offentligt møde på Lolland om tunnelprojektets indflydelse på miljø, mennesker og lokalområdet, som mere end 200 borgere deltager i.

Se Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 42 svar  

Se også Fuldt hus til offentligt møde om Femern-tunnelens miljøvirkninger 

August 2013

Den 27. august mødes Femern A/S med 60 seniordirektører og specialister fra de ni prækvalificerede, internationale konsortier, der skal byde på de fire store anlægskontrakter for Femern Bælt-forbindelsen. Mødet i København markerer startskuddet på udbudsprocessen, og giver konsortierne mulighed for at møde direktion og kontraktchefer i Femern A/S.


Se Ni internationale entreprenørkonsortier til første briefing hos Femern A/S

Juni 2013

Den 28. juni bliver VVM-redegørelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt sendt i offentlig høring i Danmark for at blive vurderet af myndigheder og borgere. I høringsperioden har offentligheden – borgere, myndigheder, NGO’er og virksomheder – mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer.


Se VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt sendes i offentlig høring 

Maj 2013

Femern A/S prækvalificerer den 27. maj ni store entreprenørkonsortier til at give tilbud på de fire store anlægskontrakter på den faste forbindelse over Femern Bælt. Dermed har alle konsortier, der har ansøgt, vist sig stærke nok til at få lov til at byde på projektet.

Oktober 2012

Den 2. oktober indleder Femern A/S processen med prækvalifikation af entreprenørvirksomheder og dermed får den internationale byggeverden for første gang mulighed for at få detaljerede oplysninger om projektets videre forløb.

Se Prækvalifikation til Femern Bælt-tunnel

April 2012

Femern A/S offentliggør en revideret tidsplan for sænketunnelen. Ændringen opstår, fordi processen med at få et så stort grænseoverskridende projekt godkendt i både Danmark og Tyskland har vist sig at være endnu mere kompleks end hidtil antaget.

Se Myndighedsgodkendelser kræver mere tid

August 2011

Som følge af beslutningen om at placere produktionsanlægget for tunnelelementer i Rødbyhavn (juni 2011), udarbejder Femern A/S i august 2011 et revideret anlægsoverslag og tidsplan for sænketunnelen.

Se Konsolideret anlægsoverslag, august 2011

Se Revideret tidsplan for Femern Bælt projektet kyst-kyst, august 2011 

Juni 2011

Den 1. juni 2011 tiltræder de danske politikere Femern A/S’ indstilling om, at produktionsanlægget for tunnelelementer placeres i Rødbyhavn. Udpegningen af Rødbyhavn på dette tidlige tidspunkt i planlægningen er en konsekvens af et nyt krav fra EU om, at alle væsentlige dele af projektet herunder produktionsfaciliteter skal indgå som en integreret del af VVM-redegørelsen for hele projektet. 

Se Femern A/S indstilling til Transportministeren om valg af Rødbyhavn som produktionsplads

Februar 2011

De danske politikere bag projektet tilkendegiver, at sænketunnelen er den foretrukne tekniske løsning. Beslutningen hviler på Femern A/S indstilling fra november 2010. 

Se Femern A/S anbefaling om foretrukken teknisk løsning til VVM processen, november 2010

Juli 2009

Den 10. juli vedtager Forbundsrådet i Tyskland loven, som godkender statstraktaten indgået med Danmark i september 2008.

Juni 2009

Den 18. juni vedtager den tyske Forbundsdag loven, som godkender statstraktaten.

Marts 2009

Den 26. marts vedtager Folketinget en projekteringslov for Femern-forbindelsen fremsat af transportminister Lars Barfoed (K), med stemmer fra regeringspartierne Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og ratificerer samtidig statstraktaten med Tyskland.

Se Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg 

December 2008

I december beslutter EU-Kommissionen at bevillige 1,5 mia. kr. i støtte til Femern-projektet for perioden 2007-2013 til at gennemføre de nødvendige undersøgelser og forberedelser. Femern-forbindelsen udpeges som et nøgleprojekt i forhold til at binde Skandinavien og Centraleuropa tættere sammen.

September 2008

I september underskriver transportministrene for Danmark og Tyskland, Carina Christensen (K) og Wolfgang Tiefensee (SPD), statstraktaten om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem den danske ø Lolland og den tyske ø Fehmarn

Se Statstraktaten mellem Danmark og Tyskland

Juni 2007

Den 29. juni underskriver transportministrene i Danmark og Tyskland, Flemming Hansen og Wolfgang Tiefensee, en hensigtserklæring om etablering af en fast Femern Bælt-forbindelse.

Marts 2005

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og den tyske forbundskansler Gerhard Schröder (SPD) bliver enige om at etablere et initiativ for opførelsen af en fast forbindelse under Femern Bælt under fejringen af 50-året for Bonn-København-erklæringerne. De giver transportministrene i begge lande mandat til at udarbejde finansieringsmodeller.

Juni 2004

Den danske trafikminister Flemming Hansen (K) mødes med sin tyske kollega Manfred Stolpe (SPD) i Berlin. Her underskriver de en fælles erklæring om det videre arbejde hen imod realiseringen af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Januar 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen (S) og det tyske Bundesministerium für Verkehr fremlægger et feasibility studie af blandt andet otte forskellige forslag til teknisk udformning af Femern-forbindelsen og økonomien i projektet.

Oktober 1992

Den danske trafikminister Kaj Ikast (K) og hans tyske kollega Günther Krause (CDU) bliver i oktober enige om at indlede forundersøgelser vedrørende en fast forbindelse. Undersøgelserne bliver udført i perioden 1995-1999.