Femern
Search

Fokus på miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Derfor har Femern A/S også stort fokus på at overholde alle miljøkrav.

Omfattende miljøundersøgelser

Cirka 150 internationalt velrenommerede biologer, geografer, landskabsplanlæggere og ingeniører for Femern A/S har undersøgt, hvordan en tunnel under Femern Bælt vil påvirke miljøet. Som et projekt hen over en landegrænse, er selskabet forpligtet til at tage hensyn til såvel tysk, dansk som europæiske lovgivning på miljøområdet.

Femern Bælt-tunnelen er miljøvenlig

Konklusionen af miljøundersøgelserne er entydig: Etablering af en sænketunnel under Femern Bælt er forsvarlig ud fra miljø- og naturbeskyttelsesmæssige hensyn. Hverken de omfattende anlægsarbejder eller den permanente tilstedeværelse af tunnelen og driften heraf vil medføre væsentlige midlertidige eller permanente forringelser for marsvin og sæler, fugle- og flagermustræk, plankton, fisk eller rastefugle.

PLANLÆGNING AF FEMERN BÆLT-TUNNELEN DRAGER NYTTE AF ERFARINGERNE FRA DE FASTE FORBINDELSER OVER STOREBÆLT OG ØRESUND.

Vidste du at...

... miljøundersøgelserne er de mest omfattende, der nogensinde er gennemført for et dansk trafikinfrastrukturprojekt?

... rapporter om miljøundersøgelserne fylder mere end 16.000 sider?

... på næsten alle undersøgelsesområder har tyske, danske og internationale eksperter samarbejdet i joint ventures?


Inddraget natur og jord erstattes

Planlægning af Femern Bælt-tunnelen drager nytte af erfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, der viste, at negative miljøpåvirkninger kan undgås gennem omhyggelig planlægning og gennemførelse af anlægsarbejdet. 

De uundgåelige påvirkninger som for eksempel beslaglæggelse af landbrugsjord og naturområder på vandet og på land bliver søgt imødegået gennem mange forskellige afværgeforanstaltninger og i sidste ende kompenseret i henhold til gældende regler. På det sydlige Lolland bliver de inddragede naturområder eksempelvis erstattet i medfør af gældende lovgivning i forholdet 1:2, som minimum. Det vil sige, at der bliver etableret tre gange større naturområder end det færdige projekt beslaglægger.

Du kan læse mere om miljøundersøgelserne på vores VVM-site her. 

Du kan også læse Femern A/S' "Arbejdspapir om klimastrategien på Femern-projektet".

Mere om temaet