Femern
Search

Rammeaftale om advokatydelser

Opgaven, som udbuddet omfatter, angår løbende advokatrådgivning og -bistand inden for navnlig følgende retsområder:
1) Udbudsret og kontraktret
2) Retssagsbehandling og løbende håndtering af claims
3) Offentlig ret
4) EU-ret, herunder statsstøtteret

De ydelser, der vil blive bestilt, vil være af meget forskelligartet karakter og omfang; Der kan være tale om simple forespørgsler, hvor ydelsen får karakter af sparring eller rådgivning til Femern A/S’ egne jurister. Der kan også blive tale om, at Femern A/S anmoder Rådgiveren om udarbejdelse af notater, forberedelse af udbudsmateriale, herunder kontrakter, eller om at bistå med løbende advokatbistand i forbindelse med håndteringen af f.eks. claims, rets- og voldgiftssager.

Endelig kan der også blive tale om, at Femern A/S i forbindelse med spidsbelastningsperioder og/eller sager, der relaterer sig til et specialistområde, hvor Femern A/S ikke selv har de juridiske kompetencer in-house, har et behov for at kunne overlade ansvaret for sagsbehandlingen til Rådgiveren, der dermed får ansvaret for såvel processen samt den faglige håndtering.

Hertil kommer, at Rådgiver skal forvente, at Femern A/S kan få behov for advokatrådgivning inden for øvrige retsområder end de, der er oplistet ovenfor, herunder eksempelvis;

  • søret
  • forsikringsret
  • arbejdsret, herunder i forhold til lønklausuler
  • CSR-klausuler, sociale klausuler og whistleblower-ordninger
  • markedsføringsret
  • lejeret
  • contract management
  • forsyningsret, og
  • skatte/moms-ret.

Udbuddet blev sendt til offentliggørelse hos Tender Electronic Daily den 26. april 2021.

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades i det elektroniske udbudssystem, som tilgås via internetadressen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295137&B=KA

Ansøgning om prækvalifikation skal være modtaget i det elektroniske udbudssystem senest den 27. maj 2021, kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.