Femern
Search

Vi bygger med naturen

Vi tager hensyn til natur og miljø, når vi bygger Femern Bælt-tunnelen. Dette gælder når vi bygger og ved driften af den færdige tunnel. Derfor har Femern A/S også fokus på at overholde alle miljøkrav.

Femern Bælt-tunnelen er miljøvenlig

Internationale eksperter har på vegne af Femern A/S undersøgt, hvordan tunnelen under Femern Bælt vil påvirke miljøet. Da byggeriet krydser grænsen til Tyskland, skal der tages hensyn til tysk, dansk og europæiske lovgivning på miljøområdet.

Undersøgelserne viser, at hverken de omfattende anlægsarbejder eller den færdige tunnel vil medføre væsentlige forringelser for plante- og dyrelivet og dets levesteder for fx marsvin og fugle.

Læs mere om miljøundersøgelserne

Inddraget natur og jord erstattes

Planlægning af Femern Bælt-tunnelen drager nytte af erfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, der viste, at negative miljøpåvirkninger kan undgås gennem omhyggelig planlægning og gennemførelse af anlægsarbejdet.

De uundgåelige påvirkninger på de områder, hvor der etableres tilkørselsveje, tunnelfabrik, havnefaciliteter mv. bliver afhjulpet med opretning af ny natur andre steder.

Alene på Lolland bliver de påvirkede naturområder som minimum erstattet med mindst dobbelt så store naturområder, som projektet har indraget både under udførelsen og efter tunnelen er åbnet.

Som eksempel kan nævnes etableringen af erstatningssøen for Strandholm Sø, som er en 8 hektarer ny sø omgivet af yderligere 60 hektarer ny natur.

Se videoen om den nye sø

Tunnelen gavner biodiversitet

Både mennesker og livet i havet får glæde af den kommende Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland.

Ved Rødbyhavn skabes nye grønne korridorer med sammenhængende natur. Det skaber grundlag for robuste bestande af insekter og fredede dyr og planter, som fx padder og orkideer.

På sænketunnelens ender placeres sten til beskyttelse af anlægget. Disse sten vil over tid få samme funktion som naturlige stenrev og blive et godt levested for mange af Femern Bælts dyre- og plantearter.

Femern A/S genetablerer tidligere stenrev, der blandt andet er forsvundet som følge af stenfiskeri i Femern Bælt gennem årtier. Det drejer sig om et 25 hektar stort havbundsområde lidt syd for øen Fehmarn, som genetableres med store sten, så det igen får funktion som et rev med et rigt plante- og dyreliv.

Under hele byggeriet af Femern Bælt-tunnelen vil automatiske miljøstationer fyldt med følsomme instrumenter holde øje med miljøet i og omkring Femern Bælt. Den indsamlede data bliver offentliggjort på en miljøportal - ’Ægir’ - der også vil indeholde resultaterne af flere års VVM-undersøgelser i Femern Bælt.

Besøg Femern A/S’ miljøportal Ægir 

Planlægning af Femern Bælt-tunnelen drager nytte af erfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund