Femern
Search

Aktuelle arbejder ved Rødbyhavn

Ny arbejdshavn øst for Rødbyhavn

Arbejdshavnen spiller en central rolle i byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Havnen skal forsyne byggepladsen under hele byggeriet og håndtere udskibningen af de færdige tunnelelementer til deres bestemmelsessted i Femern Bælt.

Etableringen af arbejdshavnen gik i gang i 2020 og skal stå færdig i slutningen 2021. Arbejdshavnen bliver den største i Nordeuropa, hvor den med et areal på 500.000 kvadratmeter bliver dobbelt så stor som havnen i Rødbyhavn. 

I 2021 går arbejdet med tunnelfabrikken i gang. Med et areal svarende til 150 fodboldbaner bliver det den største fabrik i Danmark og en markant hjørnesten i byggeriet af tunnelen. Vi forventer, at fabrikken er færdig i 2023. 

Anlægsarbejdet foregår døgnet rundt alle ugens dage med en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter. De fleste aktiviteter foregår på hverdage i dagtimerne kl. 7.00-18.00, hvor støjniveauet derfor er højest.

I 2021 begynder også arbejdet på arbejdshavnens kajanlæg og nedkørslen til tunnelen. Her indgår spunsvægge som en del af konstruktionen. Spunsvæggene består af spunsjern, der vibreres eller rammes ned i jorden. Arbejdet vil kunne høres i området omkring Rødbyhavn, men holder sig under grænserne for støj, der er fastsat af myndighederne.

Arbejdet foregår fra januar 2021 og fortsætter i perioder frem til sommeren 2021. Arbejdet udføres mandag til fredag kl. 7-18.

I maj 2021 opstarter arbejdet med at etablere en jordvold øst for den kommende tunnelelementfabrikken.

Vestligt landområde og ny badestrand ved Lalandia.

Femern A/S startede i december 2020 på arbejdet med at etablere en ny badestrand vest for Lalandia i Rødbyhavn. Stranden står klar i sommeren 2021.

Fra december til marts etableres et dige, der strækker sig ca. 500 meter ud fra den nuværende kystlinje. Stenene vil blive sejlet med pram til diget, hvorefter de med gravemaskiner bliver lagt til rette i vandet. Vi forventer, at der i perioder kan blive arbejdet døgnet rundt i alle ugens dage. Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet. 

Der er er opsat hegn om arbejdsområdet til den nye strand. Det er stadig muligt at færdes på toppen af digekronen. Hegnet fjernes, når stranden åbner sommer 2021.

Stranden indgår som er en del af et nyt, stort naturområde på 125 hektar, der skabes i forbindelse med byggeriet af Femern-tunnelen.

Se kort over det nye område 

Naturområdet starter fra havnen i Rødbyhavn og videre ca. tre km mod vest. området kommer til at strække sig omkring 500 meter ud fra den nuværende kystlinje.

Den nye strand kommer til at ligge længst mod vest få hundrede meter fra Lalandia, og der vil være adgang til stranden via Sandholmvej med mulighed for parkering.

Ud over den nye vestlige strand omfatter naturområdet også en stor lagunestrand lige ud for Lalandia og en ny soppestrand tæt på Rødbyhavn, hvor der i dag også er strand.

Mens der bliver adgang til den vestlige strand til sommeren 2021, så vil det øvrige naturområde først stå helt færdig nogle år senere. Naturområdet skabes nemlig af de store mængder opgravet materiale fra havbunden i forbindelse med de kommende års omfattende tunnelarbejde.

I foråret 2021 er arbejdet med stensætningen til det vestlige landområde så småt startet op.

Arbejdet rykker tættere på land

Arbejdet med anlæg af stendiger og ny kystsikring rykker tættere på land i 2021. Samtidig arbejdes der med uddybning af den kommende sejlrende og arbejdshavn. Derfor vil man periodevis kunne opleve et højere støjniveau ved Hyldtofte, Rødbyhavn og vest for Rødbyhavn, herunder ved Lalandia – også uden for normal arbejdstid, da der arbejdes i døgndrift alle ugens dage på dette arbejde. 

Ved Hyldtofte kan støjen fra anlægsarbejder fra uge 26 til uge 39 i perioder komme over 45 dB uden for normal arbejdstid.  Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet.

I Rødbyhavn og ved fritliggende boliger kan støjen fra anlægsarbejder fra uge 26 til uge 39 i perioder komme over 40 dB uden for normal arbejdstid. Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet.

Vest for Rødbyhavn herunder ved Lalandia kan støjen fra anlægsarbejder fra uge 22 til uge 39 i perioder komme over 40 dB uden for normal arbejdstid.  Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet.


På kortet nedenfor kan du få et overblik over de aktuelle arbejder ved Rødbyhavn.

Information om aktiviteter direkte i din mailboks

Som nabo kan man skrive sig op til at modtage mails, hver gang der er nye aktiviteter, eller anlægsarbejdet går ind i en ny fase. I akuttilfælde, får du så vidt muligt besked direkte i din mailboks.

Send en mail til nabo@femern.dk for at modtage mails om anlægsarbejdet.

Støjmålinger 

Femern A/S har sat støjmålere op udvalgte steder i lokalområdet for at kunne dokumentere støjen fra arbejdet. Resultatet af støjmålingerne vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden.

Støjhåndteringsplan

Her finder du den aktuelle støjhåndteringsplan for projektet. Støjhåndteringsplanen indeholder blandt andet oplysninger om støjende anlægsaktiviteter og de foranstaltninger, som iværksættes til håndtering heraf. 

Støjhåndteringsplanen revideres løbende, når projektet går over i en ny fase eller i tilfælde af andre ændringer, der har betydning for støj i omgivelserne. 

Det er entreprenørens planlægning, der ligger til grund for støjhåndteringsplanens afsnit om den forventede støj. Det er således også entreprenørens ansvar, at myndighedernes krav overholdes. Alle oplysninger om den forventede og den faktiske støj, som forekommer i praksis, vurderes løbende af Femern A/S.

Støjhåndteringsplan version 5 - juni 2021

Støjhåndteringsplan version 4 - marts - maj 2021

Støjhåndteringsplan version 3 - december 2020 - februar 2021

Støjhåndteringsplan version 2 - september - november 2020

Støjhåndteringsplan version 1 -  juli - august 2020