Femern
Search

Aktuelle arbejder ved Rødbyhavn

I 2020 gik arbejdet i gang med at anlægge den nye store arbejdshavn øst for Rødbyhavn.

Arbejdshavnen spiller en central rolle i byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Havnen skal forsyne byggepladsen under hele byggeriet og håndtere udskibningen af de færdige tunnelelementer til deres bestemmelsessted i Femern Bælt.

Arbejdshavnen bliver den største i Nordeuropa og skal stå færdig inden udgangen af 2021, hvor den med et areal på 500.000 kvadratmeter bliver dobbelt så stor som havnen i Rødbyhavn. 

Dermed er vejen også banet for at iværksætte arbejdet med den store tunnelelementfabrik samt motorvejsramper og nedkørsel til tunnelen ved Rødbyhavn.

Tunnelelementfabrikken alene bliver med et areal svarende til 150 fodboldbaner den største fabrik i Danmark og bliver en markant hjørnesten i byggeriet af tunnelen. Vi forventer, at fabrikken er klar til produktion af tunnelelementer i 2023.

Anlægsarbejdet foregår døgnet rundt alle ugens dage. Der er en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter. De fleste aktiviteter foregår på hverdage i dagtimerne mellem kl. 7-18, hvor støjniveauet derfor er højest. Der er i videst muligt omfang taget hensyn til, at alle kan få deres nattesøvn.

Du kan læse mere her, om hvordan du kan kontakte os.

Midlertidig spærring af Strandholmsvej

Femern A/S’ hovedentreprenør FLC er i gang med arbejdet med at forlænge den eksisterende Finlandsvej ved Rødbyhavn frem til Strandholmsvej, hvor de to veje skal tilsluttes. I forbindelse med arbejdet med tilslutningen bliver Strandholmsvej midlertidigt spærret fra næste uge på en kortere strækning ud for Strandholmsvej nr. 9.

Spærringen er fra mandag den 12. oktober til og med søndag den 6. december.

For trafikanter vil der være skiltet omkørsel via Havnevej.

Femern A/S beklager generne og vil gøre arbejdet færdigt hurtigst muligt.

Ny, stor sø øst for Hyldtofte

For at sikre at byggeriet af Femern Bælt-tunnelen sker så skånsomt som muligt for den omgivende natur, bliver der i forbindelse med projektet etableret en omfattende mængde erstatningsnatur i området omkring Rødbyhavn.

Ved Saxfjed inddæmning 500 meter øst for Hyldtofte Østersøbad etablerer vi således en ny sø som erstatning for Strandholm Sø, der skal nedlægges. Den nye sø bliver på otte hektar med tre små øer til ynglende fugle og omgivet af yderligere otte hektar natur.

Arbejdet begynder i august og ventes afsluttet i det sene efterår.

På kortet neden kan du få et overblik over de aktuelle arbejder ved Rødbyhavn.

Information om aktiviteter direkte i din mailboks

Som nabo kan man skrive sig op til at modtage mails, hver gang der er nye aktiviteter, eller anlægsarbejdet går ind i en ny fase. I akuttilfælde, får du så vidt muligt besked direkte i din mailboks.

Send en mail til nabo@femern.dk for at modtage mails om anlægsarbejdet.

Støjmålinger 

Femern A/S har sat støjmålere op udvalgte steder i lokalområdet for at kunne dokumentere støjen fra arbejdet. Resultatet af støjmålingerne vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden.

Støjhåndteringsplan

Her finder du den aktuelle støjhåndteringsplan for projektet. Støjhåndteringsplanen indeholder blandt andet oplysninger om støjende anlægsaktiviteter og de foranstaltninger, som iværksættes til håndtering heraf. 

Støjhåndteringsplanen revideres løbende, når projektet går over i en ny fase eller i tilfælde af andre ændringer, der har betydning for støj i omgivelserne. 

Det er entreprenørens planlægning, der ligger til grund for støjhåndteringsplanens afsnit om den forventede støj. Det er således også entreprenørens ansvar, at myndighedernes krav overholdes. Alle oplysninger om den forventede og den faktiske støj, som forekommer i praksis, vurderes løbende af Femern A/S.