Femern
Search

En grøn trafikkorridor

Femern-tunnelen vil ændre eksisterende trafikmønstre og medføre betydelige ændringer i den nuværende trafikmængde på Femern Bælt.

Sammen med tunnelen vil opgraderingen og udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem Ringsted og Lübeck give kortere og hurtigere forbindelser regionalt og mellem Skandinavien og det centrale Europa.

Styrket jernbane

Femern-projektet styrker i høj grad jernbanen, som bliver langt mere konkurrencedygtig både i et europæisk og i et regionalt perspektiv. 

Femern Bælt-forbindelsen er en del af det såkaldte europæiske TEN-T netværk, der har til formål at effektivisere infrastrukturen, så EU’s indre marked kommer til at fungere bedre og med mindre miljøbelastning. TEN-T har derfor også til formål at flytte mere gods fra vej til jernbane, at reducere energiforbruget samt at lette trafikbelastningen på lokale veje og i byerne. 

En styrket jernbane er en konkurrence- dygtig og klimavenlig transportform

Vidste du at...

...turen gennem Femern tunnelen tager cirka syv minutter med tog og cirka ti minutter i bil?

...i forhold til færgeoverfart er det en besparelse på cirka en time - hver vej?

… tunnelen altid er åben, så der er ingen ventetid?

Infrastrukturen for især godstransport på jernbanen bliver mærkbart forbedret. Når tunnelen åbner, vil gennemkørende gods mellem Skandinavien og Europa ikke køre over Storebælt. Strækningen for godstrafik på jernbane afkortes med 160 km.

Positivt CO2-regnskab

Samlet set medfører den faste forbindelse et fald i udledningerne fra trafikken. Det skyldes, at der sker en overflytning af gods fra vej til jernbane, og at en del af lastbilerne kører en kortere rute, fordi de ikke længere skal over Storebælt. Det giver i alt en mindre udledning af CO2. 

Læs COWI's rapport om CO2-udledninger fra en fast Femern Bælt-forbindelse fra januar 2015 her.

Mere om temaet