Femern
Search

Privatlivspolitik i forbindelse med ekspropriation af arealer

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Femern A/S behandler personoplysninger i forbindelse med ekspropriation af arealer.

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af de nedenfor omtalte personoplysninger er:

Navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28 98 65 64
Adresse: Vester Søgade 10, 1601 København V
Kontakt: Persondata@femern.dk

2 INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
I forbindelse med ekspropriation af arealer i Danmark, indsamler Femern A/S oplysninger om grundejere. De indsamlede oplysninger dækker: navn, adresse, ejendomsoplysninger og kontakt- og kontooplysninger. Oplysningerne indsamles direkte hos grundejeren selv med henblik på at kunne komme i kontakt med denne, for at kunne gennemføre ekspropriation samt med henblik på udbetaling af erstatning til grundejeren efter endt ekspropriation.

2.1 Særligt om følsomme oplysninger
I særlige tilfælde kan Femern A/S overtage en ejendom, inden de ordinære ekspropriationer finder sted. En sådan forlods overtagelse kan kun ske efter anmodning fra grundejeren, hvis særlige personlige forhold hos ejeren gør sig gældende, og hvis ejendommen skønnes at blive berørt af projektet i væsentligt omfang. ’Særlige personlige forhold’ kan f.eks. være, at en grundejer på grund af sygdom, alder, familiemæssige eller andre sociale grunde ønsker at afhænde ejendommen og flytte. 

Hvor det er nødvendigt for gennemførelsen af forlods overtagelse, vil Femern A/S behandle helbredsoplysninger om grundejeren. Helbredsoplysninger indsamles kun ved grundejerens egen fremsendelse og anvendes kun for at kunne gennemføre forlods overtagelse. 


3 VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Femern A/S samarbejder med advokater og landmålere i forbindelse med ekspropriation af arealer. Femern A/S vil i denne forbindelse videregive de oplysninger, som er nødvendige for, at konsulenten kan udføre sine opgaver.

4 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Femern A/S har som modtager af EU-støtte behov for at kunne dokumentere forsvarlig forvaltning af EU-støtteberettigede omkostninger. Femern A/S vil på denne baggrund opbevare almindelige personoplysninger så længe selskabet modtager EU-støtte. Følsomme oplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger, vil blive opbevaret i en periode på 6 måneder efter endt forlods overtagelse.

5 SIKKERHED OG DATABEHANDLERE
Femern A/S bestræber sig på bedst muligt at beskytte dine personoplysninger og har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Hvor Femern A/S anvender databehandlere, sker behandlingen udelukkende efter Femern A/S’ instruks, og databehandleren forpligtes til at behandle personoplysningerne fortroligt og til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod brud på datasikkerheden.

6 RETTIGHEDER
Datasubjektet har følgende rettigheder:

  • Datasubjektet har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger.
  • Datasubjektet har også ret til at modsætte dig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af sine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har datasubjektet en ubetinget ret til at modsætte sig behandling af sine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af datasubjektets personoplysninger er baseret på samtykke, har datasubjektet ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelsen vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden datasubjektets tilbagekaldelse af samtykke. 
  • Datasubjektet har ret til at modtage de personoplysninger, som datasubjektet selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
  • Datasubjektet kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at datasubjektet f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Datasubjektet kan gøre brug af sine rettigheder ved at sende en e-mail til persondata@femern.dk.