Femern
Search

Proceduren for myndighedsgodkendelse

Tilladelse i Tyskland til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt gives på grundlag af en myndighedsgodkendelsesprocedure – på tysk kaldet ”Planfeststellungsverfahren”.

Det drejer sig om en særlig administrativ procedure, som er kendetegnet ved en omfattende inddragelse af borgere og organisationer, hvis interesser berøres af projektet, og af de myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af projektet.

Femern A/S har sammen med delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein (LBV-SH), afdeling Lübeck – projektejeren for vejdelen af den faste forbindelse over Femern Bælt på tysk territorium – udarbejdet ansøgningsmaterialet (PFU) og den 18. oktober 2013 ansøgt om en myndighedsgodkendelsesprocedure hos delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein (LBV-SH), afdeling Kiel, som er den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

Under den første høringsfase i sommeren 2014 havde offentligheden, myndighederne og organisationerne mulighed for at afgive indsigelser og udtalelser. Den første høringsfase endte med en høring, der blev gennemført af høringsmyndigheden fra juli til november 2015 og havde til formål at drøfte rettidigt indgivne indsigelser og udtalelser med interessenterne.

Den 13. juni 2016 har Femern A/S sammen med afdeling Lübeck i delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein indsendt en opdateret version af ansøgningsmaterialet og dermed ansøgt om projektændringen hos den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

På denne hjemmeside kan man finde det komplette ansøgningsmateriale til myndighedsgodkendelsesproceduren. Femern A/S har frivilligt gjort ansøgningsmaterialet tilgængeligt for at informere offentligheden.

På denne hjemmeside kan man finde det komplette ansøgningsmateriale til proceduren for myndigheds-godkendelse. Femern A/S har frivilligt gjort ansøgningsmaterialet tilgængeligt for at informere offentligheden.

Det opdaterede ansøgnings-materiale pr. 13.06.2016

Her finder du databasen med ansøgningsmaterialet pr. 13.06.2016.

Oversigt over ændringer i ansøgnings-materialet 

Her finder du en oversigt over ændringerne i ansøgningsmaterialet fra versionen af 01.10.2013 til versionen af 13.06.2016 (på tysk).

Ansøgnings-materialet pr. 01.10.2013

Her finder du databasen med ansøgningsmaterialet pr. 01.10.2013.

Hørings-processen

Projektejernes besvarelser vedrørende emner, der hyppigt er taget op af private indsigere.